Dataskydd

Detta är Maritimcentret Vellamos dataskyddsbeskrivning i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR).

Beskrivningen gäller behandlingen av personuppgifter vid Maritimcentret Vellamo, där Finlands sjöhistoriska museum och Kymmenedalens museum är verksamma. Museernas bakgrundsorganisationer är Museiverket/Finlands nationalmuseum och Kotka stad, som enligt ett gemensamt avtal är personuppgiftsansvariga för Vellamos register.

1. Registrets namn

Maritimcentret Vellamos kundregister

2. Personuppgiftsansvarig

Finlands sjöhistoriska museum och Kymmenedalens museum
Postadress: Tornatorintie 99 B, 48100 Kotka
Besöksadress: Tornatorintie 99, 48100 Kotka
E-post: info@merikeskusvellamo.fi

3. Kontaktpersoner med ansvar för registret

Utvecklingschef Annika Utriainen, 040 674 3692, annika.utriainen(at)merikeskusvellamo.fi.
Dataskyddsombud Juha Reihe, tietosuojavastaava(at)kotka.fi

4. Ändamålet med och den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter

Vi behandlar personuppgifter i anslutning till Maritimcentret Vellamos kundbetjäning. Åtgärderna kan omfatta kontakter med intressegrupper, skötsel av kundrelationer, fakturering för tjänster, verksamhetsutveckling, marknadsföring och/eller kommunikation. Vi använder inte uppgifterna för automatiserat beslutsfattande eller profilering.

Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning är följande:

– Den personuppgiftsansvarigas berättigade intresse
Uppgifterna om kunden har erhållits på grundval av en kundrelation, artikel 6.1 b i EU:s allmänna dataskyddsförordning

– Personens samtycke
Uppgifterna om kunden har fåtts av kunden själv med dennes samtycke, artikel 6.1 a i EU:s allmänna dataskyddsförordning

– Eventuella separata avtal
Avtal i vilka den registrerade är part eller som uppstår för den personuppgiftsansvariga genom att en tredje part lämnar ut uppgifter

5. Registrets datainnehåll och kategorier av registrerade

I kundregistren lagras följande uppgifter:
– För- och efternamn
– Adress
– Telefonnummer
– Roll/titel/befattning
– Organisation/företag/annan förbindelse
– E-postadress
– Eventuella faktureringsuppgifter

Kategorierna av registrerade är följande:
– Museernas intressegrupper
– Inbjudna gäster till utställningar
– Konferenskunder
– Kunder i museibutiken
– Prenumeranter av Vellamos nyhetsbrev
– Prenumeranter av utbildningsbulletinen
– Mediekontakter
– Marknadsföringsregister

Lagringsperiod för registrerade uppgifter:
Vi lagrar personuppgifterna endast så länge som det är nödvändigt för att utföra uppgiften. Vi uppdaterar uppgifterna vart tionde år, varvid även onödiga uppgifter samtidigt raderas. Vi raderar uppgifterna också om den registrerade själv lämnar kundregistret eller meddelar att han eller hon vill lämna kundregistret.

6. Mottagare eller mottagargrupper av personuppgifter

Vi behandlar personuppgifter i anslutning till bokning av guidningar eller utrymmen vid Maritimcentret Vellamo samt i anslutning till inbjudningar och anmälningar vid administrering av evenemang.
För de kunders del som vill ha fakturering lämnar vi regelbundet ut uppgifter för genomförandet av faktureringen till Kunnan Taitoa Oy, som sköter Kymmenedalens museums fakturering, samt till Palkeet, Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning, som sköter Finlands sjöhistoriska museums fakturering. I fråga om betaltjänster lämnar vi ut uppgifter till Sarastia Oy (det företag som ansvarar för betaltrafiken i Kotka stad) för faktureringsändamål.

7. Regelmässiga uppgiftskällor

Vi får uppgifterna som lagras i registret från kunden själv, bland annat via e-post, telefon, sociala medietjänster, avtal, kundmöten, offentliga evenemang och andra tillfällen där kunden lämnar ut uppgifter.

8. Regelmässig utlämning av uppgifter och dataöverföring till länder utanför EU eller EES

Maritimcentret Vellamo lämnar inte ut personuppgifter som ingår i kundregistret till länder utanför EU eller EES.

9. Principer för skydd av registret

– Vi iakttar aktsamhet vid behandlingen av personuppgifter som ingår i kundregistret.
– Vi skyddar de uppgifter som behandlas med hjälp av informationssystem på adekvat sätt.
– Vid lagring av registeruppgifter på internetservrar säkerställer vi att utrustningens fysiska och digitala datasäkerhet är på en adekvat nivå.
– Vi loggar in i tjänsten med personliga användarnamn och lösenord och behandlingen av uppgifter loggas i registret.
– Vi behandlar de lagrade uppgifterna konfidentiellt och ser till att uppgifterna endast behandlas av de anställda i vars arbetsbeskrivning detta ingår.
– Anställda som använder tjänsten har undertecknat ett sekretessavtal.

10. Rätt till tillgång och rätt att begära rättelse av uppgifterna

Du har rätt att granska dina uppgifter som lagrats i registret och begära att felaktiga uppgifter rättas eller att ofullständiga uppgifter kompletteras. Om du vill granska eller begära rättelse av de i registret lagrade uppgifterna om dig, ska du skicka en skriftlig begäran om detta till den personuppgiftsansvarige till tietosuoja@kotka.fi. Vid behov kan den personuppgiftsansvarige be dig att styrka din identitet.

11. Andra rättigheter i anslutning till behandlingen av personuppgifter

Rätt att göra invändningar
Du har rätt att när som helst göra en invändning mot behandlingen av dina personuppgifter om du anser att vi har behandlat dina personuppgifter i strid med lagen eller att vi inte har rätt att behandla vissa personuppgifter.

Förbud mot direktmarknadsföring
Du har rätt att när som helst förbjuda oss att använda uppgifterna för direktmarknadsföring. Vi säljer aldrig och lämnar aldrig ut personuppgifter på annat sätt till andra parter för direktmarknadsföringsändamål.

Vi kan köpa digital reklam av bland annat Facebook och Google. Dessa företag kommer dock aldrig att få dina personuppgifter och sådan reklam är inte direktmarknadsföring, utan annonseringen är baserad på cookies. Mer information finns i avsnittet Cookies.

Rätt att få uppgifterna raderade
Om du anser att behandlingen av vissa uppgifter om dig inte är nödvändig med tanke på uppgiften har du rätt att begära att vi raderar dessa uppgifter. Efter att ha behandlat din förfrågan kommer vi antingen att radera uppgifterna eller meddela ett motiverat skäl till varför uppgifterna inte kan raderas. Om du inte instämmer i beslutet har du rätt att inge ett klagomål till dataskyddsombudsmannen. Du har även rätt att kräva att vi begränsar behandlingen av de uppgifter som tvisten gäller till dess att ärendet är löst. Om du anser att behandlingen av dina personuppgifter inte är i enlighet med lagen har du rätt att inge ett klagomål till dataskyddsombudsmannen.

Om du vill att de i registret lagrade uppgifterna om dig ska raderas, ska du skicka en skriftlig begäran om detta till den personuppgiftsansvarige till tietosuoja@kotka.fi. Vid behov kan den personuppgiftsansvarige be dig att styrka din identitet.