Skogar utgör en väsentlig del av Finlands nationella kultur. Skogsindustrin har länge fungerat som mecenat för konst och kultur, och i Kymmenedalen har den också påverkat den byggda kulturmiljön starkt. Verken i UPM-Kymmenes Kulturstiftelses konstsamling visar på betydelsen av skogarna och Kymmenedalens industrihistoria via konsten.

Landskapsmåleriets roll för att bygga finländsk identitet och enhet har varit betydande. Ett typiskt nationallandskap har sedan 1800-talet varit en vy över vildmark eller sjö i naturtillstånd, avbildad från ett högt läge. I slutet av 1800-talet lades även tecken på teknisk-ekonomisk utveckling till landskapen, såsom vägnät eller fartyg, flottningsrännor med timmerknippen och forsar som lämpade sig för elproduktion.

UPM-Kymmenes Kulturstiftelses konstsamling omfattar såväl konstnärligt som nationellt viktiga verk som under mer än etthundra år har kommit i UPM-Kymmenes föregångarföretags (bland annat Kymi) ägo. Konstsamlingen hamnade hos UPM-Kymmenes Kulturstiftelse år 2006.

Utställningen har fått sitt namn från den företagslogotyp som vann designtävlingen som Kymibolaget ordnade 1899 och som fortfarande används av UPM. Logotypen som ritats av Hugo Simberg föreställer den mytologiska gripen, till hälften örn och till hälften lejon.

Kutsu ystäväsi mukaan :)