Tietokeskus Vellamon käyttösäännöt

1. Tietokeskus Vellamon tehtävät

Tietokeskus Vellamo on Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (Xamk), Kymenlaakson museon, Suomen merimuseon sekä Meriturvallisuuden ja -liikenteen tutkimusyhdistys ry:n (Merikotka) yhteisesti ylläpitämä informaatio-, oppimis- ja tutkimuskeskus.

Tietokeskus tarjoaa asiakkaille tieteellisesti painottuneita arkisto- ja tietopalveluja, joiden tavoitteena on edistää alueellista, kansallista ja kansainvälistä tutkimusta, opetusta ja oppimista sekä harrastustoimintaa.

2. Käyttöoikeus

Kaikilla tiedontarvitsijoilla on oikeus käyttää kokoelmia ja palveluja tietokeskuksen tiloissa. Lainaukseen, etäkäyttöön sekä elektronisten ja arkistoaineistojen käyttöön liittyy erilaisia käyttörajoituksia.

Lainattua aineistoa ei saa viedä maan rajojen ulkopuolelle ilman erillistä lupaa tai luovuttaa toiselle henkilölle.

3. Lainauspalvelut

Kirjastokortti

Lainauspalveluiden käyttö edellyttää kirjastokorttia, jona voidaan käyttää Tietokeskus Vellamon omaa korttia, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun kirjastokorttia tai KYYTI-kirjastojen korttia.

Suomessa asuvilla 15 vuotta täyttäneillä yksityishenkilöillä on oikeus saada tietokeskuksen kirjastokortti esittämällä virallisen henkilöllisyystodistuksen sekä allekirjoitetun ilmoittautumislomakkeen. Yhteisöasiakkaat voivat saada kirjastokortin esittämällä voimassa olevat yhteystiedot sekä yhteisön tai yrityksen puolesta allekirjoitetun ilmoittautumislomakkeen. Ilmoittautumislomakkeen allekirjoituksella asiakas sitoutuu noudattamaan käyttösääntöjä.

Kirjastokortti on aina esitettävä lainattaessa. Kortti on henkilökohtainen ja sen omistaja vastaa kortilla lainatusta aineistosta. Lainaajan on viipymättä ilmoitettava kirjastoon henkilö- ja yhteystietojen muutokset.

Ensimmäinen kirjastokortti on maksuton. Kadonneen tai vahingoittuneen kortin tilalle annetusta kortista peritään maksu. Väärinkäytösten estämiseksi kortin katoamisesta on ilmoitettava välittömästi tietokeskuksen asiakaspalveluun, jossa kortti asetetaan käyttökieltoon. Mikäli katoamisilmoitusta ei ole tehty tai sen teossa on viivytelty, asiakas on vastuussa kortilla lainatusta aineistosta.

Asiakasrekisteri ja tietosuoja

Tietokeskuksella on oikeus rekisteröidä lainaajan henkilötunnus (tietosuojalautakunnan päätös nro 57/29.11.1993). Henkilötunnusta käytetään kirjastokortin ja lainausoikeuden antamista ja menettämistä koskevissa tilanteissa sekä tietokeskuksen saatavien perinnässä.

Asiakas voi pyynnöstä tarkastaa omat rekisteritietonsa. Henkilötietolain (523/99) mukainen rekisteriseloste Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n pitämästä Voyager-kirjastojärjestelmän lainaajarekisteristä on nähtävissä tietokeskuksessa ja www-sivuilla.

Paikallis- ja kaukolainaus sekä maksut

Koti- ja lukusalilainoja annetaan Tietokeskus Vellamon toimijaorganisaatioiden sääntöjen ja käytäntöjen mukaan.

Lainattu aineisto on palautettava viimeistään ilmoitettuna eräpäivänä. Lainat voidaan uusia enintään vahvistettuun uusintarajaan saakka, ellei niihin ole varauksia tai muita käyttörajoituksia. Uusintarajan ylittyessä aineisto on palautettava kirjastoon. Lainassa olevaan aineistoon voi pääsääntöisesti tehdä varauksen.

Tietokeskuksen tiloissa olevan aineiston käyttö ja sen lainaus on maksutonta. Tietokeskus perii yliaika-, tieto- ja kaukopalvelu- sekä kopiomaksuja voimassaolevan hinnaston mukaisesti. Lisäksi peritään maksu kadonneesta tai vahingoittuneesta kirjastoaineistosta, kadonneen tai vahingoittuneen kirjastokortin uusimisesta ja aineiston takaisinperinnästä aiheutuneista kuluista. Mikäli kadonnut tai korvattava kirjastoaineisto joudutaan perimään oikeusteitse, asiakkaan maksettaviksi tulevat lisäksi oikeudenkäyntikulut perimiskuluineen.

Tietokeskuksen laina-ajat, kaukopalveluperiaatteet, lainaus- ja maksukäytännöt sekä voimassaoleva hinnasto ovat nähtävissä tietokeskuksen verkkosivuilla ja esitteissä.

4. Arkistoaineiston käyttö

Arkistoaineistoa saa käyttää vain tietokeskuksen tiloissa tutkijan antamien ohjeiden mukaan ja noudattamalla tutkijasalietikettiä (kirjallinen ohje). Arkistoaineisto on palautettava tietokeskuksen asiakaspalveluvirkailijalle jokaisen käyttökerran jälkeen tai säilytettävä tutkijanhuoneessa. Arkistoaineisto tilataan tilauslomakkeella. Asiakas sitoutuu noudattamaan aineiston käytössä henkilötieto- ja tekijänoikeuslainsäädäntöä ja julkisuudesta annettuja säädöksiä sekä erikseen annettavia ohjeita.

5. Elektronisten aineistojen käyttö

Tietokeskuksen tiloissa käytettävissä olevat e-aineistot on hankittu tutkimus-, opetus- ja opiskelutarkoituksiin. Asiakkaan on e-aineistoja käyttäessään noudatettava aineistojen lisenssisopimuksiin sisältyviä käyttöehtoja.

6. Tilojen ja laitteiden käyttö

Tietokeskuksen tarjoamat työskentelytilat on tarkoitettu tutkimus-, opiskelu- ja opetuskäyttöön. Tietokeskuksen tietokoneita käytettäessä on noudatettava toimijaorganisaatioiden tietojärjestelmien ja tietoverkkojen käytön ohjeita.

7. Yleiset ohjeet

Matkapuhelimien häiritsevä käyttö tietokeskuksen tiloissa on kielletty.
Tietokeskus ei vastaa asiakkaiden tietokeskukseen jättämästä omaisuudesta.
Tietokeskus ei vastaa lainattujen tallenteiden asiakkaan laitteille mahdollisesti aiheuttamista vahingoista eikä tietokeskuksen välineillä kolmannelle osapuolelle aiheutuneista vahingoista.

8. Lainaus- ja käyttöoikeuden menetys

Asiakas menettää lainausoikeuden maksamattomista maksuista tai palauttamattomista lainoista. Lainausoikeus palautetaan, kun asiakas on hoitanut maksunsa ja palauttanut aineiston.

Käyttöoikeuden menetys seuraa tietokeskuksen omaisuuden tahallisesta turmelemisesta (esimerkiksi omien merkintöjen teko kirjoihin), lisensioitujen e-aineistojen tahallisesta lisenssisopimusten vastaisesta käytöstä tai tietokeskuksen muita asiakkaita tai toimintaa häiritsevästä käyttäytymisestä.

9. Asiakkaan vaikutusmahdollisuudet

Asiakas voi jättää tietokeskuksen toimintaa koskevaa palautetta tietokeskuksen henkilökunnalle tai palautelaatikoihin. Asiakas voi tehdä hankintaehdotuksia sellaisesta aineistosta, jota ei ole tietokeskuksen kokoelmassa.

Käyttösäännöt on hyväksytty Tietokeskus Vellamon johtokunnan kokouksessa 17.10.2007.